ဖော်ပြချက်မတွေ့ပါ။

သင်ကြည့်ရှုနေသည်- အရေပြားရောဂါများ

vitiligo

Vitiligo Vitiligo ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သည် နာတာရှည်...

ichthyosis

Ichthyosis Ichthyosis ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သည် အရေပြားအုပ်စု...

Purulent Hidradenitis (HS)

Purulent Hidradenitis Purulent Hidradenitis ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်, လည်း ...

Rosacea

Rosacea Rosacea ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သည် နာတာရှည်...

Epidermolysis Bullosa

Bullous epidermolysis Bullous ၏အထွေထွေအချက်အလက်များ